Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek Feedo.hu

Általános rendelkezések

1. Jelen általános szerződési feltételek az ags 92, s.r.o. által üzemeltetett www.feedo.hu webshopon keresztül történő vásárlásokra vonatkoznak, meghatározzák és részletezik az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit. Jelen feltételek az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

2. Az eladó és a Magyarországon állandó lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező vevő közötti minden szerződéses kapcsolat a Cseh Köztársaság törvényeivel összhangban jön létre, a www.feedo.hu webáruházon keresztül történő vásárlásokra a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Az Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kérdésekre a Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 89/2012. számú törvény (a „Polgári Törvénykönyv“) rendelkezési alkalmazandóak. Amennyiben a vevő fogyasztónak minősül, az Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. számú törvény (a „Fogyasztóvédelmi törvény“) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Definíciók

1. Az eladó cégneve: ags 92, s.r.o., székhelye: Drahobejlova 2515/18, 190 00, Prága 9., cégjegyzékszáma: 48110591, adószáma: CZ48110591, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégnyilvántartásban, C. szakasz, 16210. sz. ügyirat. Postai kézbesítési címe: ags 92 s.r.o., 9028 Győr, Szent Imre út 61/a. 1. em. A szerződéstől történő elállás esetén az árut tartalmazó csomagokat a következő címre kell megküldeni: ags 92, s.r.o., 9028 Győr, Szent Imre út 61/a. 1. em.

2. A bolt: az ags 92, s.r.o. online vagy fizikai létesítménye, elsősorban a www.feedo.hu online áruház.

3. A vevő: a bolt vásárlója, jelen általános szerződési feltételek Definícók részének 4. és 5. pontjában meghatározottak szerint.

4. A fogyasztónak minősülő vevő: olyan természetes személy, aki a szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti tevékenységén kívül szerződést köt egy vállalkozóval, vagy ennek érdekében jár el.

5. A vállalkozónak minősülő vevő: olyan vevő, aki saját vállalkozásához, termeléséhez vagy hasonló tevékenységéhez kapcsolódóan, vagy szakmájának önálló gyakorlása során szerződéseket köt, vagy olyan személy, aki a vállalkozó nevében vagy érdekében jár el.

Adásvételi szerződés

1. Az áru megrendelése a „Rendelés fizetési kötelezettséggel“ gombra kattintással történik. A megrendelés elküldésével a vevő megerősíti, hogy jelen általános szerződési feltételeket elolvasta, ideértve a panasztételi eljárást is, az abban foglaltakkal egyetért, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri. A vevőnek a megrendelés elküldését megelőzően lehetősége van ezen feltételekkel és a panasztételi eljárás menetével megismerkedni. A vevőnek nem merülhetnek fel költségei a komunikációs eszközök használatáért az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban, és a vevő nem tiltakozik azok használata ellen. A megrendelés elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben szereplő, általa megadott adatokat.

2. A vevő megrendelése a felek közötti adásvételi szerződés tervezete, és maga az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor az eladó azt magára nézve kötelezőként külön elfogadja. Az elfogadó nyilatkozatot e-mail üzenet formájában, a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre küldjük meg. Az elfogadó e-mail mellékleteként az eladó PDF formátumban is elküldi a vevőnek jelen általános szerződési feltételeket. A vevő megrendelésének eladó általi elfogadása a megkötött szerződés megerősítése.

A vevő megrendelésének beérkezését az eladó azonnal visszaigazolja e-mailben, a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre, de ez nem jelenti azt, hogy az eladó elfogadta a megrendelést és az adásvételi szerződés a felek között létrejött.

3. Ha a megvásárolt áru nem tartalmaz használati utasítást, az eladó a megrendelés elfogadásával együtt PDF formátumban (vagy videó használati utasítással) elküldi a vevőnek a megvásárolt áruk használatára vonatkozó utasításokat.

4. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy ne kösse meg az adásvételi szerződést az alábbi esetekben:

a) Az áru nincs raktáron – ha a vevő által megrendelt áru már nincs raktáron, az eladó alternatív megoldást javasol más áru formájában a vevő számára. Ha a vevő a megrendelés módosításához nem járul hozzá, a megrendelés automatikusan törlődik.

b) Hamis megrendelés – a megrendelés hamisnak minősül, ha értelmetlen adatokat tartalmaz (ha nem kézbesíthető), a címzett nem tud róla (viccek) vagy nem ért egyet vele (megrendelés ellenőrzése esetén). Ebben az esetben az eladó megpróbálja felvenni a kapcsolatot a vevővel e-mailben vagy telefonon, és tisztázni a helyzetet.

c) Az árut már nem gyártják vagy szállítják, vagy az áru beszállítójának ára jelentősen megváltozott. Ha a vevő nem ért egyet az eladó által javasolt megrendelés módosításával, a megrendelés automatikusan törlődik.

d) A vevő több mint 10 darabot rendel egy termékből – ha a vevő több mint 10 darab iránt érdeklődik egy termékből, előzetesen kapcsolatba kell lépnie az eladóval e-mailben, és meg kell állapodnia a megrendelés lehetőségeiről és feltételeiről.

e) Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az áru elküldése előtt helyesbítse az áru árát, ha észleli, hogy az árut helytelen áron kínálták. Ebben az esetben a vevőt tájékoztatni kell a helyes árról, és a vevőnek külön el kell fogadnia az ármódosítást. Ellenkező esetben az adásvételi szerződés nem jön létre, és a megrendelést az üzemeltető törli.

f) Csalárd megrendelés – ha a vevő természetes személy, vállalkozó vagy gazdasági társaság, az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ne kössön adásvételi szerződést, ha a vevő több mint 1 darab árut rendel, vagy ha rövid időn belül ugyanazon áru ismételt megrendeléséről van szó.

5. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződést felek nem kötik meg, a vevő azonban már kifizette a vételár egy részét vagy egészét, ezt az összeget indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésének elmaradásáról szóló értesítést követő 10 munkanapon belül visszautalják a vevő számlájára vagy címére.

6. A megrendelés módosítása esetén a módosított megrendelés mindkét félre nézve kötelező érvényű abban a pillanatban, amikor az eladó megerősíti a megrendelés módosítását. Az eladó nem köteles elfogadni a megrendelés módosítását akkor, amikor már átadta az árut az eredeti megrendelés szerint egy külső fuvarozónak, vagy már módosította az árut a vevő kérésére.

7. Az adásvételi szerződés megkötésének pillanatában az adásvételi szerződés kötelező érvényű a szerződő felek számára. Megkötése után a szerződést az eladó archiválja, és a vevő megtalálhatja azt a bolt számláján. A szerződést a felek magyar nyelven kötik.

8. A megrendelt árut csak és kizárólag Magyarország területén belül küldjük el. Eltérő megállapodás hiányában az eladó köteles az árut az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül leszállítani a vevőnek. Indokolt esetben az eladó kérheti ezen időszak meghosszabbítását.

9. A Polgári Törvénykönyv 1829. szakasza szerint a fogyasztónak minősülő vevő az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás és szankció nélkül elállhat a szerződéstől. Ez a jogosultság azonban nem tekintehető az ingyenes árukölcsönzés lehetőségeként. Ha a fogyasztónak minősülő vevő él a szerződéstől történő elállás jogával a kézbesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül, át kell adnia az eladónak mindent, amit az adásvételi szerződés alapján kapott. Ha ez már nem lehetséges (például időközben az áru megsérült vagy megsemmisült), a fogyasztónak pénzbeli kártérítést kell fizetnie cserébe azért, amit már nem lehet kézbesíteni. Ha a visszaküldött áru csak részben sérült, az eladó kártérítést követelhet a fogyasztótól, és beszámíthatja igényét a visszatérített vételárba. Ilyen esetben az eladó csak a csökkentett vételárat téríti vissza a fogyasztónak. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, az eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől történt elállást követő tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztónak az összes pénzeszközt, beleértve a szállítási költségeket is, amelyet a szerződés alapján ugyanilyen módon kapott tőle. Ha a fogyasztó az eladó által kínált legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az eladó visszatéríti a fogyasztónak az áru szállítási költségét a felajánlott áruk legolcsóbb szállítási módjának megfelelő összegben. Az eladó figyelmezteti a fogyasztót, hogy a fogyasztó maga viseli az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket. Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszaadni a kapott pénzeszközöket a fogyasztónak, mielőtt a fogyasztó átadja neki az árut, vagy bizonyítja, hogy elküldte az árut a vállalkozónak.

10. Abban az esetben, ha a termék a Polgári Törvénykönyv 2161. szakasza értelmében hibás az átvételekor, a vevőnek joga van új termék hibátlan szállítását követelni, kivéve, ha ez a hiba jellegére tekintettel ésszerűtlen, ha a hiba csak a termék egy részét érinti, a vevő csak az alkatrész cseréjét kérheti; ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez aránytalan a hiba jellegéhez képest, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül orvosolható, a vevőnek joga van a hiba ingyenes eltávolításához. A vevőnek joga van új termék leszállításához vagy alkatrész cseréjéhez még javítható hiba esetén is, ha a terméket a javítás után a hiba ismételt előfordulása vagy a hibák nagyobb száma miatt nem tudja megfelelően használni. Ilyen esetben a vevőnek joga van elállni a szerződéstől. Ha a vevő nem áll el a szerződéstől, vagy nem gyakorolja az új termék hibátlan szállításához, alkatrészének cseréjéhez vagy javításához való jogát, ésszerű árengedményt követelhet. A vevőt akkor is megilleti az ésszerű árengedmény, ha az eladó nem tud hibátlanul új terméket szállítani neki, kicserélni annak alkatrészét vagy kijavítani a terméket, valamint ha az eladó ésszerű időn belül nem orvosolja a helyzetet, vagy ha a fogyasztó számára jelentős nehézségeket okozna a helyzet orvoslása.

11. A fogyasztónak minősülő vevő nem állhat el a fogyasztó kívánsága vagy személye szerint módosított áruk szállítására vonatkozó szerződéstől, a romlandó áruk, valamint olyan áruk szállítása esetén, melyek a szállítás után más árukkal helyrehozhatatlanul összekeveredtek, olyan lezárt csomagolásban lévő áruk esetében, amelyet a fogyasztó a csomagolásból eltávolított, és higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni. Az eladó kifejezetten tájékoztatja a vevőt arról, hogy nem lehet elállni a szerződéstől bizonyos áruk vásárlása esetén.

12. A szerződéstől történő elállás menete: a fogyasztó írásban értesítést küld a szerződéstől történő elállásról az eladó címére, amelynek a következő információkat kell tartalmaznia: a) a címzett – eladó azonosítása, b) a fogyasztó szerződéstől való elállásának szövege, c) megrendelés száma, d) a megrendelés időpontja és az áru átvételének időpontja, e) a fogyasztó családi és utóneve, f) a fogyasztó címe, g) bankszámlaszáma, amelyre a vételár visszatérítésre kerül, h) a fogyasztó aláírása és az aláírás dátuma. A vételárat indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük a fogyasztónak attól a naptól számítva, amikor az eladót tájékoztatták a szerződéstől való elállás döntéséről, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve a választott szállítási módból eredő többletköltségeket, amely eltér az általunk kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól). Az árut a ags 92 s.r.o., 9028 Győr, Szent Imre út 61/a. 1. em. címre kell visszaküldeni biztosított csomaggal. Ha a szállított áru megfelel az adásvételi szerződésnek, az áru eladónak történő visszaküldésének költségeit teljes egészében a vevő viseli. Az áruk nem mutathatják használat jeleit, sértetlennek és hiánytalannak kell lenniük, beleértve az összes tartozékot is. Az ügyfél köteles biztosítani az árut a szállítás során bekövetkező sérülések ellen (a legmegfelelőbb az eredeti csomagolás használata). Ugyanakkor kérjük, hogy küldje vissza az eredeti címkét és az áruhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat (például jótállási iratokat, használati utasításokat, a vásárlást igazoló bizonylat másolatait stb.), amelyek nélkül nem tudjuk azonosítani az árut, és a feldolgozási idő meghosszabbodik, vagy nem lehet az árut újra értékesíteni. Abban az esetben, ha az áruk értéke csökken annak következtében, hogy azokat a teszteléshez szükségestől eltérően kezelik, az ügyfél felelős az áruk értékének ilyen csökkenéséért, és a visszatérítés összege ennek megfelelően csökken. Ebben az összefüggésben szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az elállási időszak alatt nem lehet az árut a szokásos módon használni, hanem csak hasonló módon felpróbálni, mint egy fizikai üzletben (azaz ruházat esetében ez azt jelenti, hogy fel kell próbálni, hogy az áru hogyan illeszkedik az ügyfélre, és 14 napig nem szabad rutinszerűen viselni, mosni stb.). Ha az elállási határidő nem megtartott, tehát ha a szerződéstől történő elállást a teljesítés kézhezvételét követő 14. napon túl küldeni el a vevő az eladónak, a szerződéstől való elállás érvénytelen. A fogyasztó a megvásárolt árut a szerződéstől történt elállást követő 14 napon belül köteles visszaküldeni az eladónak.

13. Az eladó az alábbi esetekben állhat el a megkötött adásvételi szerződéstől:

a) a megrendelt teljesítés lehetetlenné válik, mert a megrendelt árut már nem gyártják, vagy nem szállítják az eladó számára elérhető piacra, vagy az eladó hibáján kívül hosszú ideig nem áll rendelkezésre. Ha a fent említett teljesítés lehetetlensége a megrendelt teljesítésnek csak egy részét érinti, az eladó a megrendelésnek csak azt a részét törölheti.

b) ha jelentős változás következik be abban a vételárban, amelyen az eladó az árut a szállítótól szerzi be, ha erről a változásról az eladó nem tudott a megrendelés visszaigazolásakor. Az eladó köteles közvetlenül a szerződéstől való elállás előtt tájékoztatni a vevőt az árváltozásról, és megpróbálni megállapodni a vevővel. Ha a vevővel nem jön létre megállapodás az új árakról, az eladó jogosult elállni a szerződéstől.

c) az árut nem szállítják le a vevőnek a megállapodás szerinti határidőn belül, vagy az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül, kivéve, ha más időtartamban állapodnak meg.

14. A megrendelt áru kifizetése többféle módon történhet, futárszolgálattal vagy banki átutalással, ahol az összeget az áru elküldése előtt át kell utalni az eladó számlájára, vagy hitelkártyával történő fizetéssel, vagy az eladó által kínált fizetési kapun keresztül.

15. Az ügyfél egyszerűsített formában fizethet bankkártyával, azaz anélkül, hogy minden alkalommal meg kellene adnia a bankkártya összes adatát. A token (virtuális kártyaazonosító) az ügyfél által a PayU-nak megadott bankkártya adatok alapján jön létre.

16. A megrendelt áruk kiszállítása a készlet rendelkezésre állásától függ, amely az áruház honlapján minden terméknél jól láthatóan fel van tüntetve. A legtöbb termék esetében a szállítás az adásvételi szerződés megkötését követő munkanapon történik. Ehhez hozzá kell adni a kiszállítási időt – a kiválasztott szállítási módnak megfelelően. Az egyes szállítási módok ára az üzlet weboldalán található.

17. Ha van olyan árengedmény, amely lehetővé teszi az ügyfélfiókjukra bejelentkezett vásárlók számára, hogy egy vásárlást kedvezményesen hajtsanak végre, az eladó fenntartja a jogot, hogy megtagadja a kedvezmény nyújtását a vevőnek, ha gyanú merül fel, hogy több fiókot hoz létre ugyanazon személy számára annak érdekében, hogy engedély nélkül kedvezményt kapjon.

18. Ha az árut ajándékokkal együtt kapják, és a fogyasztó él az adásvételi szerződéstől való elállási jogával, az adományozási megállapodás hatályát veszti, és a vevő köteles a kapcsolódó ajándékokat a visszaküldött áruval együtt visszaküldeni. Ha ezeket nem adja vissza, ezek az értékek a fogyasztó jogalap nélküli gazdagodásának minősülnek. Ha az ajándékok visszaküldése nem lehetséges, eladóként jogosultak vagyunk a szokásos ár összegének megfelelő pénzbeli visszatérítésre.

Panaszkezelési eljárás

1. A panasztételi eljárást a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztóvédelmi törvény szabályozza, és azokra az árukra vonatkozik, amelyek esetében a fogyasztónak minősülő vevő a kellékszavatosságból eredő jogait (a továbbiakban: „panaszok“) a törvényes határidőn belül gyakorolja.

2. A vevő nem jogosult kellékszavatossági jogot érvényesíteni olyan hibára, amelyet az áru (vagy alkatrészeik) szokásos használatából eredő kopás és elhasználódás okoz, vagy ha az az ügy jellegéből ered (pl. az élettartam lejárta), vagy amelyet a vevő okoz, vagy amelyet nem megfelelő használat, nem megfelelő karbantartás vagy mechanikai sérülés okoz.

3. Az eladó nem vállal felelősséget a hibákért, ha az árut használják, és a hiba megfelel az áru használatának vagy kopásának mértékének, amikor a vevő átvette.

4. Az Eladó csak akkor vállal felelősséget a helytelen összeszerelésből vagy beszerelésből eredő hibáért, ha a szerelést vagy telepítést maga az eladó végezte az adásvételi szerződésnek megfelelően, vagy ha azt az eladó felelősségével harmadik fél végezte.

5. A vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az áru átvételétől számított két éven belül, 250 000 forint eladási ár felett három éven belül gyakorolhatja.

Ha a hiba az átvételtől számított egy éven belül felismerhetővé válik, az árut az átvételkor hibásnak kell tekinteni, kivéve, ha a termék vagy hiba jellege ezt kizárja. Használt áruk esetében a hibás működésből eredő jogok gyakorlásának határideje az átvételtől számított tizenkét hónap.

6. Ha a fogyasztó panaszt kíván tenni az áruval kapcsolatban, e-mailt kell küldenie a feedo@feedo.hu e-mail címre, ahol megadja a termék típusát, az értékesítési dokumentum számát és a hiba leírását. A következő lépésekről az ügyfél részére 5 munkanapon belül tájékoztatást küldünk.

7. Javasoljuk, hogy az árut az eredeti csomagolásban vagy megfelelő szállítási csomagolásban küldje el, amely megfelel a törékeny áruk szállítási követelményeinek, beleértve az összes tartozékot, és a szállítmány megfelelő szimbólumokkal jelölését, mivel az eladó nem vállal felelősséget semmilyen mechanikai sérülésért az áru átvétele előtt. Megalapozott panasz esetén a fogyasztó jogosult a postaköltség visszatérítésére a biztonságos kézbesítéshez szükséges legalacsonyabb összegben (ehhez a szállításhoz dokumentumot kell benyújtani). Megalapozatlan panasz esetén a fogyasztó nem jogosult a panasz rendezésével kapcsolatos költségeinek megtérítésére, ugyanakkor az eladó nem jogosult a fogyasztó részéről felmerült költségek megtérítésére (kivéve, ha a fogyasztó ismételten megalapozatlan panaszt tett, amelyről feltételezhető, hogy a fogyasztó visszaélt a fogyasztói jogaival).

8. A beszállító azonnal, összetett esetekben három munkanapon belül értékeli az áru hibájával kapcsolatos panasz jogosságát. Ez az időszak nem foglalja magába a termék típusának megfelelő szakszerű hibaértékeléshez szükséges időt. Az értékelést követően az ügyfelet ugyanezen határidőn belül e-mailben értesítjük a panasz kezelésének módjáról. A panaszt, beleértve a hiba eltávolítását is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 15 napon belül rendezik.

A személyes adatok védelme

A személyes adatok feldolgozásának feltételei

Záró rendelkezések

1. A szerződéses jogviszonyból eredő fent leírt módon felmerülő vitákat kizárólag a Cseh Köztársaság jogával összhangban lehet rendezni, nevezetesen a tárgyi és területi illetékességgel rendelkező bíróságon.

2. Az eladó és a fogyasztónak minősülő vevő – közötti viták peren kívül is rendezhetők. Az eladó azt javasolja, hogy a fogyasztó először vegye fel a kapcsolatot az eladóval bármilyen formában, mielőtt peren kívüli vitarendezést kezdeményezne, a helyzet megoldása érdekében. A fogyasztónak minősülő vevő felveheti a kapcsolatot a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatósággal, amelynek székhelye Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, cégazonosító: 00020869, vagy rendezheti a vitát online az ADR platformon keresztül: Webgate.ec.europa.eu

A peren kívüli vitarendezésről további információk az alábbi hivatkozáson találhatóak: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

3. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az nem érinti a Szerződés többi rendelkezését, amelyek teljes mértékben hatályban maradnak. Ebben az esetben a Szerződő Felek vállalják, hogy az érvénytelen rendelkezést olyan új érvényes/hatályos rendelkezéssel helyettesítik, amely a legjobban megfelel az érvénytelen/hatálytalan rendelkezés eredetileg tervezett gazdasági céljának. Addig a Cseh Köztársaság általánosan kötelező érvényű jogszabályainak megfelelő szabályozása az irányadó.

4. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármely kapcsolódó jogszabály változása esetén, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek által szabályozott szerződéses kapcsolatokra vonatkozó esetjog változása esetén.

5. Az értékesítés nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Az eladó ezzel egyidejűleg köteles online regisztrálni a beérkezett értékesítéseket az adóhatóságnál; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

6. Jelen ÁSZF 2024.02.19-én lép hatályba